Điều khoản dịch vụ

Khi quý khách truy cập vào trang web của giangapao.com có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Website có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Đăng nhập và sử dụng

Bằng việc đăng nhập “Website” này – giangapao.com, bạn hiểu và phải tuân thủ các quy định dưới đây như những tuyên bố về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cơ bản liên quan đến việc truy cập, sử dụng thông tin được giới thiệu trên trang giangapao.com.

Chúng tôi nghĩa là giangapao.com hoặc tên đơn vị được nói cụ thể trong tài liệu này.

Bản quyền

giangapao.com giữ tất cả các quyền lợi, quyền để bảo vệ và sử dụng các thông tin (bất kỳ hình thức) được Chúng tôi công bố, giới thiệu trên Website (trừ trường hợp được chú thích khác đi hoặc thông tin được giới thiệu, được hiểu là tài sản của một bên khác) vào mọi thời điểm. Chúng tôi không mục đích cho phép để sao chép, xuất bản, nhân bản, cho thuê, bán, phân phối thương mại hoặc mục đích cá nhân khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi.

Thông tin và sử dụng thông tin trên website

Các thông tin trên website này (bao gồm nhưng không giới hạn điều khoản điều kiện, chú thích, chỉ dẫn, link, hình ảnh, tài nguyên download, bất kỳ thông tin thuần tuý, thông tin gốc được Chúng tôi giới thiệu trong Website) có thể được thay đổi và làm mới tuỳ vào quyền quyết định duy nhất của Chúng tôi. Thông tin giới thiệu trên Website được cung cấp theo nguyên trạng của chúng tại thời điểm công bố, giới thiệu. Tuỳ vào bối cảnh, mục đích sử dụng, Chúng tôi không đảm bảo về tính phù hợp, chính xác của thông tin được cung cấp trên Website phục vụ cho bất kỳ mục đích khác nhau tại bất kỳ thời điểm khi những thông tin đó chưa được giải thích và tư vấn chính thức bởi nhân viên có thẩm quyền của Chúng tôi và Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan đến điều này.

Không điều gì trong tài liệu này ràng buộc các bên về một sự chào hàng, đề nghị giao dịch chính thức của một bên hoặc hai bên trừ khi thông tin giới thiệu trong website quy định về cách thức để một đề nghị, giao dịch được thực hiện và hoàn thành phục vụ cho một mục đích cụ thể nào đó.

Bất kỳ nội dung giới thiệu trên website không hướng tới một đối tượng cụ thể nào mà dùng phục vụ cho những đối tượng khách hàng quan tâm và có nhu cầu trong ngành của Chúng tôi tuỳ vào mức độ giao dịch thực hiện trong phạm vi lãnh thổ được giới thiệu hoặc nơi mà Chúng tôi đang hoạt động.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ tài liệu sở hữu trí tuệ nào bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, logo, thương hiệu, chỉ dẫn, nhãn hiệu được giới thiệu trong Website là sản phẩm tri tuệ của Chúng tôi (ngoài thông tin do bạn cung cấp cho Chúng tôi theo chỉ dẫn của Chúng tôi qua Website), đối tác bán hàng, cung cấp dịch vụ của Chúng tôi. Chúng tôi và đối tác của Chúng tôi được giữ các quyền theo luật định để sử dụng và không chuyển giao theo bất kỳ hình thức nào ngoại trừ sự cho phép hợp pháp.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với (i) bất kỳ sự thiệt hại, tổn thất, rủi ro do việc khai thác sử dụng thông tin trên website chưa được tìm hiểu, xác minh chính xác bằng các biện pháp luật pháp cho phép và được điều khoản điều kiện này quy định; (ii) các thiệt hại gây ra do thông tin trên Website, sự truyển tải thông tin Website bị gián đoạn, bị hạn chế, tài nguyên thông tin, website bị thiệt hại do vi rút, đánh cắp dữ liệu, sự kiện bất khả kháng gây ra; (iii). Bất kỳ thiệt hại xảy ra cho bên đăng nhập, sử dụng thông tin trên Website gây ra không do lỗi của Chúng tôi, kể cả nhân viên, cấp quản trị, lãnh đạo, đại lý, nhà thầu, công ty con, liên kết, đối tác của Chúng tôi dù cố ý hay sơ sót; (iv). thiệt hại bởi sử dụng thông tin vào các mục đích không phù hợp với mục đích được phép, vi phạm Pháp Luật hoặc xâm phạm, bỏ qua các cảnh báo gây hại, xâm phạm đến quyền lợi của bên liên quan; (v). các trách nhiệm khác mà ở đâu đó của tài liệu này có nhắc tới.

Chính sách bảo mật

Các thông tin khách hàng gửi, chuyển tải, truyền dẫn thông qua các kênh được giới thiệu trong Website sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan.

Chính sách và điều khoản sản phẩm, dịch vụ

Các chính sách, điều khoản điều kiện giao dịch liên quan đến sản phẩm, dịch vụ do Chúng tôi bán, cung cấp cho khách hàng của Chúng tôi được giới thiệu trong Website là phần không thể thiếu của tài liệu này. Bạn phải đọc kỹ hướng dẫn, chính sách, quy định, điều kiện điều khoản đó trước khi mua sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu trên Website. Việc bạn hoàn tất một quy trình mua bán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào thông qua Website này được hiểu là bạn đã nhận thức, hiểu, cam kết thực hiện đầy đủ bất kỳ hoặc toàn bộ khía cạnh của chính sách, điều khoản điều kiện mua bán sản phẩm, dịch vụ đó.